Psikoteknik Raporu | Psikoteknik Belgesi | Psikoteknik Kartı | Psikoteknik Testlerin Süresi | Psikoteknik Raporunun Geçerlilik Süresi | Ehliyet iadesi için Psikoteknik Muayene Raporu | Psikoteknik Merkezi | Psikoteknik Merkezimizin Çalışma Saatleri | Psikoteknik Ücreti | SRC Belgesi Muafiyeti | Psikoteknik Raporunu Kimler Almalı | Psikoteknik Fiyatı | Psikoteknik Merkezimizin Krokisi | Viyana Test Sistemi | Psikoteknik İhlalinin Cezası Nedir ? | Psiko-teknik | Türkiyedeki Bütün Psikoteknik Merkezleri |

Psikoteknik Raporu Bulundurmamanın Cezası Nedir?

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ MADDE 36d gereğince ;"(Ticari olarak yük/eşya ve yolcu taşımacılığı yapanlar) Sürücülerin Bedeni ve Psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir raporu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları zorunludur"şeklindedir.

Buna aykırı hareket edenlere yönetmeliğin 73. maddesi gereğince 5 ihtar ve 800 TL para cezası verilmektedir.İhtarların toplamı 50 adede ulaştığında ve bu ihtarlar kaldırılmadığında firmanın yetki belgesi iptal edilir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği 73 Madde'de de şöyle belirtilmiştir.

b) İhtarlar:

Bu Yönetmeliğin;

17 nci maddesinin (d) bendinin (8) ve (9) uncu paragraflarına aykırı hareketle karayolu alt yapısına zarar veren ve bu nedenle trafik ve yol güvenliğini tehlikeye sokan taşımacılara her yapmış olduğu ihlalle ilgili olarak beş ihtar,

. 60 ıncı maddesine aykırı hareket eden yetki belgesi sahiplerine beş ihtar,

İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin doksan gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtar için 100 TL. olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır. Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz.

 

Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkraya göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgilinin yetki belgesi iptal edilir.

Geçici Madde 7-  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, 9 uncu maddede belirtilen tehlikeli maddelerin taşınması hakkındaki Yönetmelik Bakanlıkça Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri dikkate alınmak suretiyle hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bakanlık gerektiğinde bu süreyi altı aylık dönemler halinde en fazla bir yıl uzatabilir.

  Cemil Topuzlu Cad. Dr.Kazım Lakay Sok. No:11 D:3 Çiftehavuzlar / Kadıköy - İSTANBUL             Tel : 0 (216) 360 89 54 / 369 54 64    Fax : 0 (216) 359 20 59